EP.17 การรับมือคำร้องเรียนของลูกค้า

หลังจากที่ลูกค้าซื้อของไปแล้วหรือใช้บริการไปแล้ว

การรับมือกับคำร้องเรียนลูกค้าเป็นการประเมินว่าจะใช้บริการต่อหรือพอแค่นี้…

และเวลาที่ปัญหาถูกแก้ไขแต่ลูกค้ายังไม่พอใจ คุณจะทำอย่างไร

 

https://anchor.fm/dashboard/episode/eklkaa